ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสาม

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1.1  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มี
ความปลอดภัย
ประเด็นการพิจารณา
1.        ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
2.        ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม
 
เกณฑ์ที่ต้องการ
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เรียนที่มีพัฒนาการร้อยละ 90 ขึ้นไป
1. ประชุม สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 / โครงการ/ กิจกรรม
2. ดำเนินการโครงการ / กิจกรรม    
    2.1 จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
    2.2  งานอนามัยโรงเรียน ชั่งน้ำหนัก   วัดส่วนสูง    
    2.3  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย     -
    2.4 ดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เช่นโครงการโรงเรียนสีขาว
    2.5 ประเมินผลน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัย
3. ประเมินผลสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)
4. สรุปรายงานผลพัฒนาการเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. ประเมินความพึงพอใจ
- ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- ข้อมูลบันทึกสุขภาพ การวัดส่วนสูง การชั่งน้ำหนัก และผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
หรือกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.)
- ข้อมูลการพัฒนาการของผู้เรียนด้านน้ำหนัก ส่วนสูงสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย
- ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ สถิติ
การเจ็บป่วย สถิติการใช้ห้องพยาบาล และข้อมูลจากผู้ปกครอง ฯลฯ
- ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติด
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
 

 
 
 

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1.        ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้านดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
     และนันทนาการ
2.        มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพ
     ของสถานศึกษา
3.        มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
4.        มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับดีขึ้นไป
 
1. ประชุม / กำหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพ
2. ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ ( PDCA)
    2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
    2.2   จัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตรด้าน สุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์     
3. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
- ผลงานของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
- เอกสารใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ
 - หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ประเด็นการพิจารณา
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป)
เกณฑ์ที่ต้องการ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณลักษณะ
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยจัดการเรียนรู้ตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่………..
3.             ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
 
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     โดยนำผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ มาสรุปเป็นภาพรวมตามตัวบ่งชี้
1. โครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง) และสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
2. ผลการสำรวจจากแบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
3. คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบในโครงการ
4. สมุดบันทึกความดี
5. ภาพกิจกรรม / วีดีทัศน์กิจกรรม
6. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของตัวบ่งชี้
 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านความมุมานะในการเรียน
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านการดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ
ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ด้านการอยู่อย่างพอเพียง
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะด้านยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณลักษณะ
การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนโดยจัดการเรียนรู้ตามแผน
การจัดการเรียนรู้ที่………..
     3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     โดยนำผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ มาสรุปเป็นภาพรวมตามตัวบ่งชี้
1. โครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน) และสรุปผลโครงการ/กิจกรรม
2. ผลการสำรวจจากแบบบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
3. คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบในโครงการ
4. สมุดบันทึกความดี
5. ภาพกิจกรรม / วีดีทัศน์กิจกรรม
6. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ข้อมูลสถิติของสถานศึกษา ได้แก่ จำนวนการขาดเรียน จำนวนการทะเลาะวิวาท จำนวนการผิดระเบียบของสถานศึกษา สถิติของภายในสถานศึกษา ปัญหาการปกครอง เป็นต้น
8. จำนวนผู้เรียนตามเกณฑ์การพิจารณาจากสมุดบันทึกของครู และสมุดบันทึกความดี
9. ผลงานของผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร
10. ผลการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เกณฑ์ที่ต้องการ
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดีตามประเด็นการพิจารณา (เชิงคุณภาพ)
 ตั้งแต่ 7 ข้อ ขึ้นไป
 
 
 
11. แผนการจัดการเรียนรู้
12. หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของตัวบ่งชี้
 
2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ประเด็นการพิจารณา
ข้อ 1 สุภาพอ่อนน้อม
ข้อ 2 โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 3 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ข้อ 4 ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 5 มุมานะในการเรียน
ข้อ 6 ดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของ ทั้งส่วนรวม/ส่วนตัว
ข้อ 7 อยู่อย่างพอเพียง
ข้อ 8 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข้อ 9 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
เกณฑ์การให้คะแนน         
1.              เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ
   ข้อ 1 มาโรงเรียนทันเวลา
 
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ / กิจกรม ( ตามโครงการตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพภายใน )
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมผู้เรียนผู้เรียน
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้................... หน่วยที่ ..............
 
- บันทึกประชุม
- คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบ
- โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แบบประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ
- บันทึกสถิติการมาเรียนของสถานศึกษา
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกความดี
- ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
    ข้อ 2 ไม่ขาดเรียนและไม่ออกจากการศึกษากลางคัน
   ข้อ 3 ประพฤติปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน         
4                 หมายถึง ดีมาก                  
3     หมายถึง ปฏิบัติได้ดี        
       2     หมายถึง ปฏิบัติได้พอใช้                 
       1     หมายถึง ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ     
      ร้อยละ 80 – 100 ดีเยี่ยม
      ร้อยละ 70 – 79   ดี
      ร้อยละ 51 - 69 พอใช้
      ร้อยละ   0 - 50 ปรับปรุง
2. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี 1 – 3 ข้อ = 0 คะแนน
2. ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี 4 – 6 ข้อ = 1 คะแนน
3. ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนที่ดี 7 – 9 ข้อ = 3 คะแนน
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ( ร้อยละ )
     2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้
     3. นำผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อดำเนินการ
ในปีต่อไป
 
เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นการพิจารณา
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการคิดวางแผน กำหนดกิจกรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ที่ต้องการ
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่………..
     3. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     โดยนำผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ มาสรุปเป็นภาพรวมตามตัวบ่งชี้
1. โครงการ/กิจกรรม......(ที่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา) และสรุปผลโครงการกิจกรรม
2. แบบบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นต้น
3. คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบในโครงการ
4. สมุดบันทึกความดี
5. ภาพกิจกรรม / วีดีทัศน์กิจกรรม
6. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
8. แผนการจัดการเรียนรู้
9. หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวบ่งชี้

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
รายการพฤติกรรมที่ปรากฏ                              
ข้อ 1 ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อ 2 แสวงหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
ข้อ 3 เลือกแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมตามต้องการ    
         ในการแสวงหาความรู้      
เกณฑ์การให้คะแนน         
4                 หมายถึง ปฏิบัติได้ดีมาก ตั้งแต่ 
       ( 80 – 100   ครั้งต่อภาคเรียน )     
3                 หมายถึง ปฏิบัติได้ดี     
       ( 70 - 79    ครั้งต่อภาคเรียน )
       2     หมายถึง ปฏิบัติได้พอใช้                 
              ( 51 – 69    ครั้งต่อภาคเรียน )     
       1     หมายถึง ปรับปรุง            
             ( 0 - 50    ครั้งต่อภาคเรียน )
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ / กิจกรรม ( ตามโครงการตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพภายใน )
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ .........
 กลุ่มสาระการเรียนรู้................... หน่วยที่ ..............
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
- บันทึกประชุม
- คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบ
- โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน
- แบบประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ
- บันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกการใช้ห้องสมุด
- บันทึกการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า
หาความรู้
- ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระดับคุณภาพ     
      ร้อยละ 80 – 100 ดีเยี่ยม
      ร้อยละ 70 – 79   ดี
      ร้อยละ 51 - 69 พอใช้
      ร้อยละ   0 - 50 ปรับปรุง
 ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ( ร้อยละ )
     2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้
     3. นำผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อดำเนินการ
ในปีต่อไป
 
3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
รายการพฤติกรรมที่ปรากฏ                              
ข้อ 1 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสม
ข้อ 2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ข้อ 3 ร่วมกิจกรรมกลุ่มภายในสถานศึกษาได้เหมาะสม
ข้อ 4 ร่วมกิจกรรมกลุ่มกับชุมชนได้เหมาะสม
 
1. ประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้ โดย
.โครงการ / กิจกรม ( ตามโครงการตัวบ่งชี้ระบบประกันคุณภาพภายใน )
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่.........
 
- บันทึกประชุม
- คำสั่งแต่งตั้งครูที่รับผิดชอบ
- โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน
- แบบประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกการการร่วมกิจกรรมกับชุมชน
- การศึกษาดูงาน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เกณฑ์การให้คะแนน         
5                 หมายถึง ดีมาก                  
3     หมายถึง ปฏิบัติได้ดี        
       2     หมายถึง ปฏิบัติได้พอใช้                 
       1     หมายถึง ปรับปรุง
 ระดับคุณภาพ   
     ร้อยละ 80 – 100 ดีเยี่ยม
      ร้อยละ 70 – 79   ดี
      ร้อยละ 51 - 69 พอใช้
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................... หน่วยที่ ..............
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน
การจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ( ร้อยละ )
     2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้
     3. นำผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการ
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อดำเนินการ
ในปีต่อไป
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

เรื่อง /ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.1   ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการคิด
 
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถ
ทางด้านการคิดตามที่กำหนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
เกณฑ์ที่ต้องการ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็น
การพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
 
 
     1. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยดูจากกระบวนการคิดวิเคราะห์/คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบหรือไม่
    2 ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
    ก. โครงการ
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิด
     3. ดำเนินการสอนตามแผน บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
     โดยนำผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้มาสรุปเป็นภาพรวมตามตัวบ่งชี้
 
1. แบบประเมินความสามารถทางด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิด
     2.1 การสอนแบบโครงงาน
     2.2 โครงการรักอ่าน
     2.3   โครงการคิดวิเคราะห์ mind mapping
3. หลักสูตรสถานศึกษา
4. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึก
หลังจัดกิจกรรม
5. สรุปโครงการ
6. หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของตัวบ่งชี้
เรื่อง /ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคม
 
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์ที่ต้องการ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามประเด็น
การพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 
 
 
 
     1. ประชุมวางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมของผู้เรียน
 ก. โครงการ
     1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม......(ที่ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม)
     2. ดำเนินการตามโครงการ
     3. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
. การเรียนการสอน
     1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่………..
     3. ดำเนินการสอนตามแผน บันทึกผลหลังการสอน และบันทึกพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ค. สรุปผลตามตัวบ่งชี้
   โดยนำผลการดำเนินงานจากโครงการและกิจกรรมดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้มาสรุปเป็นภาพรวมตามตัวบ่งชี้ ดำเนินการตามกิจกรรม / โครงการ
 ง. นำผลการสรุปมาพัฒนา ปรับปรุง หาวิธีการแก้ไข
1. แบบบันทึกการประเมินความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. แบบสังเกตความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
3. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต
4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม
    4.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
    4.2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
    4.3 โครงการโรงเรียนสีขาว
    4.4 โครงการแนะแนว
5. หลักสูตรสถานศึกษา
6. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังจัดกิจกรรม
7. สรุปโครงการ
8. หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มตัวบ่งชี้พัฒนา/ตัวบ่งชี้
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
5.1ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 และม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาสภาพปัญหาผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ผลการประเมิน NT / O-NET / LAS ของโรงเรียนปีที่ผ่านมา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ 5.15.8 จากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
4. สรุปแนวทางการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ นร. ดังนี้
   ก. โครงการ/ กิจกรรม/ นวัตกรรม
      1.จัดทำโครงการ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษา ผลสอบ NT ,O-NET และ LAS
       2.สร้างแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 สาระ
       3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน       
       4. การสอนซ่อมเสริมและอธิบายให้นักเรียนอย่างละเอียด
       5. ฝึกทำข้อสอบเก่า O-NET,NT และ LAS วันละ 5 ข้อ
1. บันทึกการประชุม
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ NT /
O-NET/LAS
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผลการประเมิน NT / O-NET/LAS
4. มาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา
5. คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/สรุปโครงการ
7. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
9. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
5.2 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6  และม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
5.3 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 และม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
5.4 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของผู้เรียนในระดับ ชั้น ป.3 ป.6 และม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
5.5 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 และม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
กลุ่มตัวบ่งชี้พัฒนา/ตัวบ่งชี้
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
5.6 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
5.7 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
5.8 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศของผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3โดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดี
เกณฑ์ที่ต้องการ
      1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละของผู้ เรียนที่ได้คะแนนทดสอบ O-NET ,NT และ LAS แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มประสบการณ์ในระดับชั้น ป.3 ป.6 และม.3 มากกว่าขีดจำกัดล่างของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
        6. จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณในช่วงชั้นที่ 1,2 ก่อนเข้าเรียนเช้า และก่อนกลับบ้าน (ยึดหยุ่นตามความเหมาะสม)
         7. ฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วันละข้อทุกระดับชั้น
         8. จัดกิจกรรมฝึกคณิตคิดเร็วทุกวันๆ ละ 10 ข้อ ก่อนเข้าเรียนภาคเช้า
         9. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
         10. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมโดยคุณครูทุกคน
         11. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การสอนโดยการให้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
         12. กิจกรรมค่ายวิชาการ เช่น ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET, NTและ LAS
         13. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำเป็นกิจกรรมที่นำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์–วันศุกร์ วันละประโยค และในวันศุกร์จะมีกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ
ข. การดำเนินการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมทักษะ         
     - ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
 
11. แผนการจัดการเรียนรู้
12. ภาพกิจกรรมต่างๆ
13. บันทึกการสอนซ่อมเสริม
 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พัฒนา/ตัวบ่งชี้
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
      2. ร้อยละพัฒนาการทางการเรียนระดับดี หมายถึง ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มของโรงเรียนในระดับดี สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
 
จัดการเรียนรู้/โครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะตามแผนที่กำหนด
ค. สรุปผลรายงานผล
    สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับโรงเรียน และผลการทดสอบ NT / O-NET / LAS  ของโรงเรียน
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการ
ของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้และอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
2. สถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
3. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
4. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา
5. สถานศึกษามีการนำผลประเมินจากข้อ
1-4 ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์ที่ต้องการ
สถานศึกษามีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ 4 ข้อขึ้นไป
1. การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่จะบรรลุตามตัวบ่งชี้
 2. ดำเนินการตามโครงการ โดย
    2.1 ให้ความรู้กับครูและอบรมครูอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง หรือครูไปอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
    2.2  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
    2.3 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
     2.4 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา
3. ตรวจสอบการดำเนินงานโดยดูจาก
3.1รายงานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน3.2 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู  3.3 รายงานผลการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครู
4. สถานศึกษามีการนำผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ทะเบียนคุม/สถิติการไปอบรมของครู
3. ภาพกิจกรรม
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
5. แผน/ปฏิทินการนิเทศภายใน
6. แผนการจัดการเรียนรู้
7. แบบประเมิน แบบวัด แบบทดสอบของครู
8. แบบวัด แบบทดสอบของครู
9. รายงานผลการอบรมของครู
10. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ได้รับ
11. ผลงานนักเรียน
 

 

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ประเด็นการพิจารณา
1. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอดหลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
3. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไป
4. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
 
1. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอดหลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถผู้เรียน
3. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน
4. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
6. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
7. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ
3 รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู
4. ภาพกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
5. ผลงานนักเรียน
6. ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน
7. แผน/ปฏิทินการนิเทศภายใน
8. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรที่ได้รับ
9. แผนการจัดการเรียนรู้
 

 

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
5. การจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
6. การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไข
ให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
7. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้
ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
8. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เกณฑ์ที่ต้องการ
ครูตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะครบ
ตามประเด็นการพิจารณาทั้ง 8 ข้อ
8. การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    1. ด้านวิชาการ
    2. ด้านงบประมาณ
    3. ด้านการบริหารงานบุคคล
    4. ด้านการบริหารทั่วไป
เกณฑ์ที่ต้องการ
    - ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงาน  
      ในแต่ละด้านได้ร้อยละ
80
 
ขั้นตอนที่ 1   การวางแผน 
1. กำหนดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำหนดกรอบเนื้อหาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละงานไว้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการ
1. ประชุมให้ความรู้และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
2. อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ กรอบงานและความรับผิดชอบให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไปและครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน
4. จัดทำแฟ้มเก็บเอกสารให้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน
 
 
 
 
1.             แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี            
 (ปีการศึกษา 2554- 2557)
2.             แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี
3.             แฟ้มสรุปโครงการและกิจกรรม การประกัน
คุณภาพภายในและโครงการอื่น ๆ
4.             ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปี
5.             บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
6.             บันทึกการประชุมคณะกรรมบริหารงาน  4 
ด้านและสมุดบันทึกการประชุมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.             สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ          
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
 
เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 
ขั้นตอนที่  3    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโดยผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามแผน การนิเทศโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้
       ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง            
         นำส่วนที่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไปพัฒนาให้ ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือยังต้องปรับปรุงให้นำกลับไปจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในปีต่อไป
8.             เอกสารหลักฐานการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ
9.             การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)
ข้อ 7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการพิจารณา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อที่ 5 ข้อที่ 13 และข้อที่ 14 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ  2543
 
ขั้นตอนที่  1 การวางแผน
1.จัดเตรียมเอกสารบทบาทหน้าที่ของกรรมกาสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน
2. จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรรมการสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่
3.จัดทำแผนพัฒนาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบ
4.ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและ
ให้ความเห็นชอบ
5.ร่วมจัดทำจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบ
- คู่มือคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   - บันทึกการประชุม
   - รายงานการประชุม
      คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 - แผนปฏิบัติการประจำปี
 - สารสนเทศของโรงเรียน
 - หลักสูตรสถานศึกษา
 
- ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 
เกณฑ์ที่ต้องการ
ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินงานได้12- 13 ข้อ
5. กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 7. เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
 8.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสาร จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 9.   เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ ชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อสาธารณชน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ
1.             ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2.             ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผล
 
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 
 3. กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง แก้ไข (Action)
 1.   นำผลการตรวจสอบมาปรับปรุง พัฒนา
 
ข้อ 7.3  ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแล
 
 
 
 
 
 
วิธีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากข้อ 1-3 ให้เกิดการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  
   - บันทึกการประชุม
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 - แผนปฏิบัติการประจำปี
 - สารสนเทศของโรงเรียน
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ข้อที่ 7.4 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ประเด็นการพิจารณา
ผลการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
จัดสภาพแวดล้อมจำนวน 3 ข้อ
   ข้อ 1 มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
   ข้อ 2   มีความปลอดภัย
  ข้อ 3 มีความสวยงาม
เกณฑ์ที่ต้องการ
    ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมได้
จำนวน  3 ข้อ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
 1 . แต่งตั้งคณะทำงาน
 2. สำรวจสภาพแวดล้อม ปัญหา และความต้องการในโรงเรียน
3. ศึกษาเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานโรงเรียน/มาตรฐาน สมศ.
ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน
 1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
 2. จัดทำคู่มือการดูแลการใช้อาคารสถานที่ คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย
 3. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
 4. จัดทำคู่มือการประเมินการใช้อาคารสถานที่
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ
1. ประเมินผลการดำเนินงาน
2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ขั้นที่ 4 การปรับปรุง แก้ไข
1. นำผลมาปรับปรุง วางแผนพัฒนาในปีต่อไป
-     แผนพัฒนาสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม
 - โครงการ/กิจกรรม
 - คู่มือปฏิบัติราชการ
 -  คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย
 - คู่มือการใช้อาคารสถานที่
 - รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม
 - โครงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
 - โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 
 

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ 4  ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาในด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกณฑ์ที่ต้องการผู้บริหารสถานศึกษา
ดำเนินงานได้ 3 ข้อ
วิธีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจาก ข้อ 1-3 ให้เกิดการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  
   - บันทึกการประชุม
   - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 - แผนปฏิบัติการประจำปี
 - สารสนเทศของโรงเรียน
 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาการประกันสุขภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
         8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา(สำหรับสถนศึกษประเภทศูนย์พัฒนเด็ก)
          8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
ประเด็นพิจารณา
1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และต้นสังกัดมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์พิจารณา
- รายงานการประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
   ภายในของสถานศึกษา

 

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ที่ต้องการ
เชิงปริมาณ
ใช้คะแนนเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
 กรณีที่ 1 ปี 2554 ใช้คะแนนผลการประเมิน
โดยต้นสังกัด 1 ปี ย้อนหลัง
กรณีที่ 2 ปี 2555 ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินโดยต้นสังกัด 2 ปี ย้อนหลัง
กรณีที่ 3 ปี 2556 ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินโดยต้นสังกัด 3 ปี ย้อนหลัง
 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

เรื่องประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ การดำเนินงานของสถานศึกษาโดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดสถานศึกษาตั้งสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น
เกณฑ์ที่ต้องการ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อขึ้นไป
1. การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู ชุมชน และองค์กรภายนอกเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจการดำเนินงานของสถานศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแจ้งผลการกำหนดแผนปฏิบัติงาน ให้ทราบและขอความเห็นชอบ3. การปฏิบัติ/ดำเนินการของคณะครูและผู้เกี่ยวข้องอื่นตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายในการให้ความร่วมมือของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ชุมชน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ต่อผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
7. นำปัญหา ข้อบกพร่อง และอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา มาวางแผนร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้ปัญหา ข้อบกพร่อง และอุปสรรคหมดไป
 
1. แผนปฏิบัติงานประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
3. ภาพกิจกรรม
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงานตามแผนฯ
5. แบบบันทึกการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (อาจเป็นรายกิจกรรม/โครงการ)
6. แบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา
8. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
9. เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ
10. บันทึกการประชุมคณะครู
11. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่ต้องทำประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ    ได้    1     คะแนน
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ    ได้    2    คะแนน
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ    ได้    3    คะแนน
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ    ได้    4    คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ    ได้   5     คะแนน
      สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยใช้การประชุม
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 3.   มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ์
3. แผนปฏิบัติงานประจำปี
4. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
5.   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
6.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี
-           โล่รางวัลสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้บริหาร

 
 
 

เรื่อง/ประเด็น/ตัวบ่งชี้การพัฒนา
ปัจจัย/วิธีการที่จะดำเนินการพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 10ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(ต่อ)
4. สรุปผลการดำเนินงานว่าบรรลุตามจุดเน้น จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่นอย่างไร
5.สรุปผลว่าสถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด รวบรวมรางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอกที่ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด
 
-          ใบประกาศเกียรติคุณ
-          เกียรติบัตร
-          หนังสือเชิดชูเกียรติ
     7. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  11   ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามป้าหมาย
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
 1. เชิงปริมาณ
1.        มีการดำเนินการโครงการอย่างน้อย 
2 โครงการ ต่อปีการศึกษา เช่น
-   โครงการคุณธรรมจริยธรรม
-   โครงการปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
-   โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
-   โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
 
ฯลฯ
 
    ประชุมชี้แจง การจัดตั้งกรรมการ การจัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
1.        การดำเนินงานตามโครงการพิเศษที่คัดเลือก
2.        การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินโครงการ
3.        การรวบรวมข้อมูล การสรุปผล  การวิเคราะห์ข้อมูล
4.        การรายงานประเมินโครงการ
5.        การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6.        นำโครงการมาปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับปีถัดไป
 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการรวมทั้งความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม
2. รายงานการประชุมของสถานศึกษา
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ พร้อมแบบประเมินโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่างและคุณค่าต่อสถานศึกษา หรือชุมชนรอบสถานศึกษา
6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามป้าหมาย
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
2.        มีการดำเนินงานเข้าสู่ระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
        3. บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการพิเศษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
        4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในโครงการพิเศษ
        5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์                            เกิดแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา และ
หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา
เกณฑ์ที่ต้องการ
 ปฏิบัติได้อย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป
 
 
 

 
 
 
 
 

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามป้าหมาย
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
 2. BETTER
     ดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการแก้ปัญหาของโครงการที่ผ่านมา
เกณฑ์ที่ต้องการ
 ปฏิบัติได้อย่างน้อย ร้อยละ 75
1.         ศึกษาโครงการในรอบปีที่ผ่านมา
2.         สร้างเครื่องมือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการของ
โครงการแต่ละโครงการ
3.         การรวบรวมข้อมูล การสรุปผล  การวิเคราะห์ข้อมูล
4.         การรายงานการพัฒนาโครงการ
5.         การเผยแพร่ต่อสาธารณชน
1. โครงการหรือกิจกรรมในปีการศึกษา                /ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. รายงานสรุปผลการเปรียบเทียบโครงการ
3. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์ เกิดแบบอย่าง
และคุณค่าต่อสถานศึกษา หรือชุมชนรอบสถานศึกษา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เรื่อง / ประเด็น / ตัวบ่งชี้ การพัฒนา
ปัจจัย / วิธีการที่จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาประเด็นการพิจารณา
 
4.        มีแผนการดำเนินงานประจำปีตามมาตรการที่นำมาปรับปรุงและพัฒนา
5.        มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่น
6.        มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)
7.        มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
8.        มีผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
1.ประชุม สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
2..ดำเนินการแผนงาน /โครงการ / กิจกรรม    
    2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 
    2.2  จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
          และต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานอื่น    
    2.3 ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
    2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ประเมินความพึงพอใจ
- แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
- เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงระบบครบวงจรคุณภาพ(PDCA)
- เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
- แบบประเมินความพึงพอใจ

 
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง