ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


เรียนรู้เรื่องอาเซี่ยน

ธงอาเซียน    คือสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และพลวัติของอาเซียน และเป็นที่มาของสี 4 สีที่ปรากฏอยู่บนธงซึ่งไม่มีเพียงแต่จะรวบรวมจากสีของธงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด แต่สีน้ำเงิน ยังหมายถึง สันติภาพและเสถียรภาพ สีแดงคือความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาวคือความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ปรากฏอยู่กลางธงอาเซียนคือสัญลักษณ์ของอาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนเคยวาดฝันไว้ว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขณะที่วงกลมที่อยู่รอบรวงข้าวนั้นแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวและความสมานฉันท์ของอาเซียน

 

 

 

อาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม
คำขวัญ: "One Vision, One Identity, One Community"(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)นำวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียน)

วันภาษาไทยแห่งชาติ
ยกระดับคุณภาพผ่านการวิจัยทางชั้นเรียน
พลังมหัศจรรย์พืชผักและผลไม้
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
คุณภาพ 2552
ผลสอบ o-net 2551
ผลสอบ o-net , NT
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 NT article
วันแม่ article
สรุปผลกิจกรรมค่ายเพชรจินดาพัฒนาทักษะกระบวนการคิด article
ค่ายการเรียนรู้โครงงาน
ปริศนาทายคำ riddle article
พับความรู้เสริมสมอง article
รอบรู้ประวัติศาสตร์
Ex The Bad Boy article
ไม้เท้ายอดกตัญญู article
ใครเป็นเด็กดอย article
การแสดงโชว์ความสามารถนักเรียน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง