ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


สหกรณ์นักเรียน

Êˡóì2(1).pdf
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านฉาง
สหกรณ์ร้านค้า  
              หมายถึง สมาชิกรวมหุ้นกันกันเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกโดยมิได้แสวงหากำไร เพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรมในการซื้อสินค้า
             เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิก    ได้ฝึกปฏิบัติในการรวมกลุ่มการเลือกซื้อสินค้า   โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
   มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความซื่อสัตย์ มีความขยันอดทน มีความประหยัดอดออมใช้จ่าย
ในสิ่งที่จำเป็น มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องาน
 
  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้ามีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
   2.รวบรวมเงินจากแหล่งเงินทุน ดังนี้ ค่าหุ้น, เงินออมทรัพย์
   3.จัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามความต้องการของสมาชิก
   4.รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกฝ่ายส่งเสริมการผลิต เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิก
             5.ปันผล เฉลี่ยคืน
สหกรณ์ออมทรัพย์  
             จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ กิจกรรมการออมทรัพย์มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1.      กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน การถอนเงิน ค่าหุ้น การปันผลเฉลี่ยคืน การให้สมาชิก
กู้ยืมไปลงทุน และอื่น ๆ ตามข้อบังคับของกิจกรรมสหกรณ์
2.      แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
3.      รับฝากเงินจากสมาชิก
4.      รณรงค์เพื่อการระดมทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
          จัดสัปดาห์ออมทรัพย์
          รับฝากเงินในห้องเรียน
          ให้รางวัลสมาชิกที่มียอดเงินฝากตามเป้าหมาย
          ฯลฯ
          5.   พิจารณาให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุน
กิจกรรมการออมทรัพย์
          เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการรับฝากเงินจากสมาชิก เพื่อนำเงินดังกล่าวมาเป็นทุนดำเนินการของสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.      เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักประหยัดและเก็บออม
2.      เพื่อให้สมาชิกให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.      เพื่อฝึกให้สมาชิกมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ
          การออมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกนำเงินที่เหลือจากเงินที่ผู้ปกครองให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน จากการหารายได้พิเศษนอกเวลาเรียน เช่น การรับจ้างต่างๆ การจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนการงานและอื่นๆมาฝากกับโดยได้รับดอกผลจากการนำเงินไปลงทุน
 
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์อาจทำได้โดย
        1.รับฝากเงินจากสมาชิกโดยจัดให้มีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น และฝึกให้สมาชิกเป็นคน
ละเอียดรอบคอบและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น จัดให้มีสมุดคู่ฝาก ใบนำฝาก ใบถอนเงิน เป็นต้น
        2.การระดมเงินทุนโดยการขายหุ้นให้แก่สมาชิก เพื่อนำเงินค่าหุ้นที่ได้ไปลงทุนในกิจกรรมร้านค้า   ควรส่งเสริมให้มีการระดมทุนตลอดปี   เพื่อให้โอกาสสมาชิกให้สามารถซื้อหุ้นได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน   และสหกรณ์สามารถมีทุนดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
3.ดำเนินการผลิตตามงานและกิจกรรมที่วางไว้ โดยมีครูที่ปรึกษาให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
4.จำหน่ายผลผลิตที่ได้ให้แก่ร้านค้าสหกรณ์ โครงการอาหารกลางวัน หรือตลาดในหมู่บ้าน
          5.ส่งคืนเงินยืมให้แก่สหกรณ์ และแบ่งผลกำไรจากการผลิต
          6.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนำเงินรายได้จากการผลิตไปฝากออมทรัพย์หรือเพิ่มทุน
กิจกรรมส่งเสริมการผลิต
               สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตสามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม กพอ.หรือจากการทำอาชีพพิเศษอื่นๆ โดยให้กู้ยืมเงินไปลงทุน ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเสนอรายระเอียดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการว่าจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยมีครูประจำชั้น หรือครูประจำวิชาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และให้การแนะนำในการปฏิบัติงาน
    โรงเรียนบ้านฉางส่งเสริมให้สมาชิกมีผลผลิตของตนเองได้โดยวิธีการและขั้นตอนต่อไปนี้
    Nครูผู้สอนหรือครูประจำชั้นร่วมกันวางแผนการผลิตโดย
               ¤ ฝึกปฏิบัติจริงตามกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม กพอ. ของแต่ละชั้นโดยอาจทำเป็น รายชั้น รายกลุ่ม หรือรายบุคคล
               ¤ เลือกกิจกรรมการผลิตที่สมาชิกหรือกลุ่มสนใจ เช่น งานเกษตร งานหัตถกรรม ฯลฯ
เสนอรายละเอียดของงาน หรือกิจกรรมต่อกรรมการฝ่ายเงินทุนเพื่อขอกู้เงินมาลงทุนโดยมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
          สรุป
   การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสหกรณ์นั้น นอกจากจะเรียนรู้
จากบทเรียนที่กำหนดไว้แล้ว นักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้สึกที่ดีต่อกิจกรรมสหกรณ์ อันจะเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนโดย
1.      การสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน
2.      เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง
3.      เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เป็นกรรมการ เป็นเจ้าหน้าที่ขายของ
กิจกรรมสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึกการซื้อขาย การทำบัญชีออมทรัพย์หรือฝากอย่างสม่ำเสมอ ใช้สินเชื่อเพื่อการผลิต (กู้ยืมเงินจากฝ่ายเงินทุน) ในการเรียนภาคปฏิบัติการงานอาชีพและกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ แล้วนักเรียนยังสามารถที่จะเข้ากลุ่มผลิตสินค้าตามความถนัดและความสนใจนอกเวลาเรียนได้อีก
    
การดำเนินงานกิจการสหกรณ์
            การบริหารกิจการสหกรณ์ คือ “ บริหารงานโดยสมาชิก ” สมาชิกแต่ละคนจะเลือกตั้งตัวแทนซึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการดำเนินการ ”  และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากที่ประชุมใหญ่
            คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารงานให้ สหกรณ์ โดยจัดจ้าง “ ผู้จัดการ ” ให้ปฏิบัติงานภายใน สหกรณ์ภายใต้การควบคุม ดูแลของคณะกรรมการดำเนินการ
               สำหรับในโรงเรียนบ้านฉางได้ยึดหลักเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
     การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านฉาง มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้นการดำเนินงานกิจกรรมจึงเน้นให้นักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน   เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์บังเกิดผลและเกิดประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้นักเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ครูเป็นที่ปรึกษา
2.จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนรายงานผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จัดสรรกำไรและปันผล
3.ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่สมาชิก
4.จัดให้มีการระดมทุนโดยการเพิ่มหุ้น และออมทรัพย์โดยตลอดเวลา
5.สอดแทรกอุดมการณ์สหกรณ์เข้าไป ในกิจกรรมการเรียนการสอนและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระดับชั้นโดยเฉพาะในกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ และกลุ่มประสบการณ์พิเศษ (งานเลือก)
6.ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
7.ให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมการผลิต   ซึ่งอาจให้บริการทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือให้บริการแก่สมาชิกที่จะนำไปดำเนินการร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน
8.พัฒนาการขายและการให้บริการในการจำหน่ายสินค้า เช่น การขายตรง และการนำ สินค้าไป
จำหน่ายนอกโรงเรียน โดยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และชุมชนให้ชัดเจน
9.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้หารายได้พิเศษประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี และรายงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านฉาง
               เพื่อให้ครบวงจร การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านฉาง ได้จัดให้มีกิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการออมทรัพย์ และกิจกรรมส่งเสริม การผลิตหรือการลงทุน 
              จากการที่นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากจะซื้อหุ้นหรือนำเงินมาฝากออมทรัพย์แล้ว อาจมีรายได้จากการขายผลผลิตของตนเอง ที่ได้ปฏิบัติจริงในการเรียนการงานอาชีพหรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิตอื่นๆ   แผนกออมทรัพย์ก็จะให้สหกรณ์ร้านค้านำไปลงทุนซื้อสินค้ามาขายเพื่อบริการสมาชิก หรือนำเงินฝากไปให้สมาชิกกู้เพื่อการผลิต ร้านค้าก็จะรับจำหน่ายสินค้าที่สมาชิกผลิตได้ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ดังกล่าว เรียกว่า กิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง