ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉาง

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนั้นต้องฝึกให้นักเรียนสามารถจำแนก  แยกแยะ 

จัดกลุ่ม  จัดหมวดหมู่  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้  โดยขั้นตอนในการพัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้

1.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในกลุ่มเก่ง  ปานกลาง หรืออ่อน

2.ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนควรใช้คำถามที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  ซึ่งจะต้องเป็นคำถาม"ทำไม  เพราะอะไร  อย่างไร" เป็นต้น

3.ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ  ทฤษฎีบท  นิยามต่าง ๆ ด้วยตนเอง

4.เน้นการฝึกปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ชุดการสอน  บทเรียนสำเร็จรูป CAI ฯลฯ

6.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
พร้อมใช้ไอ ซี ที มีแหล่งการเรียนรู้

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ article
แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน article
วงล้อพัฒนา article
เข้าค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่ทักษะสัมพันธ์
Day camp ร.ร.บ้านฉาง คิดสร้างสรรค์
โครงงานอาชีพข้าวเกรียบสมุนไพร article
ค่ายกระบวนการคิด
เข้าค่ายทักษะกระบวนการคิดช่วงชั้นที่ 2 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง