ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ช่วยค้นหา
สมศ.


smallbook look up

 การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
" ถ้าไม่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ เราก็จะสื่อสารได้ไม่มากนัก แต่ถ้าไม่รู้คำศัพท์ เราก็ไม่สามารถจะสื่อความหมายได้เลย"อาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างสมดุลกัน เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษน่าสนใจ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสอนอย่างไรให้ได้ผล  " ถ้าไม่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ เราก็จะสื่อสารได้ไม่มาก
       1. บทบาทของคำศัพท์ในการสอนภาษา  การสอนคำศัพท์โดยมีจุดหมายให้ผู้เรียนนำไปสื่อสารได้ ผู้เรียนต้องมีความรู้คำศัพท์ อย่างลึกซึ้งในเรื่องต่อไปนี้
              - สารมารถออกเสียงได้ถูกต้อง
              - สามารถสะกดคำได้ถูกต้อง
              - ใช้คำศัพท์ร่วมกับคำอื่นได้
              - สามารถจดจำได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
              - สามารถนึกคำศัพท์ได้ทันทีที่เวลาต้องการพูด
              - สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
              - สามารถใช้คำศัพท์ได้ถูกหลักไวยากรณ์
              - สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
       2. เทคนิคการสอนคำศัพท์       
              - สอนโดยการสาธิต ใช้ท่าทางประกอบ
              - สอนโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ หุ่นจำลอง ของจริง แผ่นใส เขียนบนกระดานดำ
              - อธิบายด้วยคำพูด เช่น การใช้คำเหมือน การใช้คำตรงกันข้าม
       3. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น
              - cross word
              - Matching word and definition exercise
              - Vocabulary game and activities
            การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ผล ผู้สอนใช้กลวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นและต้องกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาปกติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาจจัดเป็นมุม Vocabulary เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขมากขึ้น
            การจัดกิจกรรมทบทวนคำศัพท์  ทำได้โดย ทบทวนคำศัพท์เดิม ทบทวนการใช้คำศัพท์แต่งประโยค แต่งเรื่อง โดยให้แต่งให้เป็นปริศนา  สำหรับใช้ทายคนอื่น  (ผู้สอนคววรเตรียมสื่อเสริมด้วย) ผู้เรียนจะมีโอกาศฝึกกระบวนการคิดทั้ง 3 ขั้นตอน จะต้องบูรณาการร่วมกับวิชาศิลปะ  ในการตกแต่งชิ้นงาน หรือทำภาพเฉลย  ชิ้นงานอาจเป็นแผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก เช่น
 pogsmallbook.pdf
I am a ball.pdf
I am a banana.pdf
I am a bed.pdf
I am a camel.pdf
I am a machine.pdf
I am a nose.pdf
I am a pencil.pdf
I am a teacher.pdf
I am a water melon.pdf
 ทดลองทายในห้องเรียน และในการอบรมเข้าค่ายทักษะกระบวนการเรียนรู้  เป็นที่สนใจและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ว่า  ถ้าจะสร้างเป็นปริศนาคำทายเพื่อทายคนอื่นบ้างจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์พอสมควร

small book look up เช่น


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ร.ร.บ้านฉาง หมู่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 น.ส.วารี หอมอุดม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง